zonsondergang

Allerheiligen

Als een dierbare sterft

Over gelovig afscheid nemen in de uitvaartliturgie.

Wanneer verdriet en rouw de mens treft, wil de Kerk op een bescheiden wijze nabij zijn door te bidden voor de overledene en de familie.

Als christenen geloven wij in de boodschap dat 'God zorgzaam met ons en onze overleden broeder of zuster omgaat'. Hij laat de overledenen en onszelf niet los. De dood is niet het definitieve einde. Omdat Jezus Christus is opgestaan uit de dood, geloven wij dat ook wij eens verrijzen met Hem.

Onze gelovige gemeenschap wil de rouwende familie vanuit dit paasgeloof troost en hoop bieden en helpen om op gelovige wijze afscheid te nemen in de kerkelijke uitvaartliturgie. 

Christenen hebben in onze streken de gewoonte om van een gekende of geliefde medemens gelovig afscheid te nemen in een kerkelijke dienst op de dag van het afscheid zelf (meestal is dat om 10.30 u.)

In ons bisdom Hasselt is het ook nog de gewoonte dat men op de vooravond van de uitvaart biddend en wakend samenkomt in een gebedswake in de parochiekerk. Deze gebedswake wordt meestal voorgegaan door een gebedsleider met een lector.

Samengevat zijn er in de praktijk in onze streken dus 3 mogelijkheden om gelovig afscheid te nemen:
1° enkel met een gebedswake op de vooravond.
2° enkel met een kerkelijke uitvaart op de dag van het afscheid
3° met een gebedswake op de vooravond en met een kerkelijke uitvaartliturgie op de dag zelf.

Om onnodige zorgen en misverstanden te voorkomen geven wij hier graag de juiste informatie over de afspraken en gewoonten in onze pastorale eenheid.

Contact met de begrafenisondernemer

Na een overlijden wordt meestal eerst de begrafenisondernemer (en de plaatselijke gemeenschap) gecontacteerd.

Met de uitvaartverantwoordelijke van de Pastorale Eenheid worden plaats en datum van de kerkelijke uitvaart vastgelegd (en eventueel ook van de gebedswake op de vooravond). In principe heeft een kerkelijke uitvaartliturgie in ons bisdom Hasselt om 10.30 uur plaats en de gebedswake op de vooravond te 19.00 uur.

Contact met de lokale gemeenschap

Vermits de parochiegemeenschap en het uitvaartteam van de pastorale eenheid u graag troostvol nabij wil zijn, mag u na de eerste afspraken (eventueel via de begrafenisondernemer) het bezoek verwachten van iemand van de plaatselijke (parochie)gemeenschap (pastoor, lid van uitvaarteam of een verantwoordelijke).

In dit bezoek wordt gesproken over leven en sterven van de overledene, over rouw en verdriet, over geloven en over hoe troostvol of moeilijk dit nu is, over de rituelen die ons geloof en onze gevoelens verwoorden en verbeelden. Samen wordt ook verloop en vorm van de uitvaartliturgie besproken, alsook de eventuele inbreng van de familie.

Gewijde én leken-voorgangers

Wanneer er meerdere uitvaarten zijn, of bij belet of afwezigheid van de pastoor, gaan in ons bisdom sinds 2015 ook leken-uitvaartleiders voor in een kerkelijke uitvaart. Het zijn vrijwilligers die een degelijke opleiding ontvingen en door de bisschop aangesteld werden als uitvaartleiders voor onze pastorale eenheid. We zijn blij dat onze gemeenschap naast pastoor, meewerkend priester en diaken, ook mag rekenen op nog 3 gemandateerde uitvaartleiders.... 

Uitvaartteam van de Pastorale Eenheid

Medewerkers Uitvaartleiders

Cuenen Lambert
Waltwilder
089/502816
Deroulou Karin
Mopertingen
089/244012
Hermans Ludo
Rosmeer
012/454079
Jadoul Bernard
Eigenbilzen
089/413088
Tielens Mathieu
Kleine Spouwen, Martenslinde, Mopertingen
089/256683
Wijnen Therese
Eigenbilzen
089/414386

ondergang

blauw kruis

Uitvaart niet meer met eucharistieviering

Omwille van het priestertekort en de gelijkheid tussen personen is sinds 2015 is het kerkelijk afscheid in regel niet meer met een eucharistieviering op de dag van de uitvaart maar in het weekend volgend op de week van de kerkelijke uitvaart vieren we in alle weekendvieringen van de Pastorale Eenheid de verbondenheid van de overledenen met de Verrezen Christus die de verrijzenis aan ons beloofd heeft. We bidden voor de overledenen en ontsteken voor hen een kaarsje.

Eigen inbreng van de familie

De kerkelijke uitvaartliturgie heeft een weloverwogen structuur en reikt ons woorden en gebaren van troost en hoop aan. Deze liturgie heeft een plechtige sfeer: de klokken luiden, er is orgel-of liturgische muziek, brandende kaarsen, wierook, gewijde stilte...

Een goede keuze uit de bestaande bijbelteksten en gebeden zorgt voor een viering op maat die aanspreekt. Er wordt voorzien in de mogelijkheid van een persoonlijk afscheidswoord of afscheidslied, vlak voor de slotgebeden.

In samenspraak met de uitvaartleider kan er ook een eigen inbreng zijn in een welkomstwoord, in de voorbeden en in een moment van bezinning... Een beperkt gebruik van eigen CD-of USB-muziek is mogelijk mits overleg en passend binnen de kerkelijke liturgie.

Missen voor de overledenen

Later kunnen er - als de familie daar in alle vrijheid voor kiest - nog andere gedachtenis-of herdenkingsvieringen aangevraagd worden: bijvoorbeeld bij gelegenheid van de verjaardag van het overlijden (jaarmis), bij de naamdag of verjaardag van de overledene, bij de feestdagen...
Men kan zich hiervoor wenden tot de parochiepriesters, de plaatselijke koster of het secretariaat.


We hebben in onze Pastorale Eenheid de gewoonte tijdens alle weekendvieringen (volgens afspraak, 1 of meerdere weken later) een kaarsje te ontsteken en te bidden voor alle overledenen die met een kerkelijke uitvaart van ons afscheid namen. Na de de kerkelijke uitvaart brengen we in de lokale kerk een gedachteniskruisje aan dat na de gebedsviering van Allerheiligen in de namiddag aan de familie overhandigd wordt.

Zeswekenmissen

Voor families die dat willen en vragen, bestaat nog steeds de mogelijkheid om tijdens 6 opeenvolgende (of gespreide) weekendvieringen in een van onze 4 weekend-kerken (Mopertingen, Eigenbilzen, Hees en Grote Spouwen) de mis om te dragen voor een overledene.

Spreek hierover met de uitvaartondernemer of met iemand van de parochie of van ons uitvaartteam.

Gedachtenismis of jaarmis

kan opgedragen worden in een van de weekend-kerken of in een van de andere parochiekerken tijdens de kermismaandagviering.
Wil deze mis-intentie aub. tijdig aanvragen (liefst 3 weken op voorhand) zodat ze ook in 'Kerk en Leven' kunnen opgenomen worden.

U kan ook rechtstreeks, via deze website, een gebeds-of misintentie voor overleden familieleden of vrienden aanvragen
VIA DEZE LINK

Termijnmissen en stichtingen

Ook bestaat er de mogelijkheid om een aantal missen op langere termijn (termijnmissen) vast te leggen of een stichting te doen bij kerkbestuur of bisdom.

Gelieve hiervoor contact op te nemen met uw pastoor.

Onkosten voor een kerkelijke uitvaart 
 

In de hele Belgische kerkprovincie werd de onkostenvergoeding voor de kerkelijke uitvaart en de missen als volgt vastgelegd: 

- enkel met een gebedswake op de vooravond: € 75. 
- enkel met de kerkelijke uitvaartliturgie op de dag zelf: € 300
- met gebedswake op de vooravond én kerkelijke uitvaartliturgie de dag zelf:   € 300.
- zeswekenmissen: 90 euro (6x15 euro) !

Men kan dit rechtstreeks overmaken op de bankrekening van de plaatselijke parochiegemeenschap of via de uitvaartondernemer. De juiste bankrekening van de parochie kan u terugvinden via de pagina van de parochie (kerken/gemeenschappen)

Heel belangrijk is te weten dat de onkosten nooit een bezwaar mogen zijn om een kerkelijke uitvaart te vragen. Bespreek dit in vertrouwen met de uitvaartondernemer of met de uitvaartleider.

Zorg na de uitvaart

Rouwen om een verlies is een ingrijpend gebeuren. Binnen onze geloofs- gemeenschap zijn er mensen die naar u willen luisteren: pastores of vrijwilligers die een eindje met u op weg gaan in een persoonlijk gesprek of in een groep van mensen die in dezelfde situatie zijn.

×